Prima pagină

Serviciul de Asistenta Sociala
Serviciul Public Local de Asistență Socială Tecuci

Posts not found


Serviciul Public Local de Asistență Socială Tecuci a fost înfiinţată în baza Legii nr. 705/ 2001 privind sistemul naţional de asistenţă socială şi a H.G. nr. 90/2003 privind aprobarea Regulamentului – Cadru de organizare şi funcţionare a serviciului public de asistenţă socială prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Tecuci nr. xx/ xxxx.

Serviciul de Asistentă Socială a municipiului Tecuci este serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat in subordinea Consiliului Local al municipiului Tecuci şi îşi desfăşoară activitatea pe principiile autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice, legalităţii şi consultării cetăţenilor în problemele locale de interes deosebit.

Aceasta instituţie are un profil social, având ca obiect de activitate  evaluarea nevoilor sociale la nivel de municipiu, stabilind dreptul la protecţie socială, asistenţă şi prestaţii sociale pentru familiile ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime, în conformitate cu prevederile actelor normative specifice domeniului:

Direcţia de Asistenţă Socială are rolul de a identifica şi de a soluţiona la nivelul municipiului Tecuci problemele de asistenţă socială din domeniul protecţiei copilului si familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a altor categorii de persoane aflate în nevoie sau în situaţii de marginalizare şi excludere socială. În exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, Serviciul de Asistenţă Socială îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii:

  1.  în domeniul protecţiei copilului si familiei;
  2.  în domeniul protecţiei persoanelor adulte;
  3.  în domeniul instituţiilor de asistentă socială, publice sau private;
  4.  în domeniul finanţării asistenţei sociale.

 

Asistenta sociala Tecuci 4