Concurs/examen în vederea promovării în grad profesional

Concurs promovare grad profesional

Privind examenul de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici din cadrul Comp. Alocaţii familiale al Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci

Conform prevederilor art. 64, 2111.65 din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici (r2) cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 125, art. 126 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici,
Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci organizează concurs/examen în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deţinut, pentru funcţionarii publici din cadrul Comp. Alocaţii familiale;

Examenul consta în trei etape:

  1.   Selecţia dosarelor: în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora (29.11.2018 – 05.12.2018).
  2.   Proba scrisă: 10,122018 ora 10:00 la sediul Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci.
  3.   Interviul: 14.12.2018 ora 10:00 la sediul Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci.

Condiţii de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale prevăzute de art. 65 alin. 2 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (12), cu modificările şi completările ulterioare:

  • A) să aibă cel puţin 3 (trei) ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
  • B) să fi obţinut cel puţin calificativul <<bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

C) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinara neradiata în condiţiile prezentei legi.

Pentru examenul de promovare în funcţia publică de execuţie de consilier superior, dosarul va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. 1173/2008:

  1.  Copie carnet de muncă sau adeverinţă eliberată de Comp. Contabilitate, resurse umane, achiziţii în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care promovează;
  2.  Copii de pe rapoartele de evaluare & performanţelor profesionale individuale din ultimii 2(doi) ani;
  3.  Formularul de Înscriere prevăzut în anexa 3 din H. G. nr. 611/2008 actualizată.

Copiile după actele depuse la dosarul de concurs se vor prezenta însoţite de documentele originale care vor fi certificate de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Dosarele de înscriere la examen se vor depune în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului pe site-ul şi la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Tecuci (perioada de depunere a dosarelor 09.11.2018 – 28.11.2018).

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială.

Descarcă documentul oficial de AICI 

Sari la conținut