Regulamentul de organizare

Regulamentul de organizare și funcționare  al Serviciului Public Local de Asistență Socială

Regulamentul de organizare si functionare a SPLAS din Tecuci

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Rolul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala la nivelul mun. Tecuci

Art. 1.  Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Tecuci este o instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local incepand cu 01.06.2003, in baza Hotărârii Consiliului Local Tecuci nr. 22/27.02.2003 prin reorganizarea activităţii compartimentelor cu atribuţii de asistenţă socială din subordinea Consiliului Local.

Art. 2.  Serviciul Public Local de Asistenta Sociala are sediul in Municipiul

Tecuci, str. Elena Doamna nr. 2.

Art. 3.  Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Tecuci, are rolul:

 1. a) de a asigura la nivel local, aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă

socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap,  precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie;

 1. b) de a identifica si evalua nevoile sociale ale comunitatii;  initiaza si aplica

masuri de prevenire si combatere a situatiilor de marginalizare si excludere sociala si asigura solutionarea urgentelor sociale in vederea inlaturarii situatiei de dificultate in care se poate gasi o familie sau o persoana la un moment dat.

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială este principalul furnizor de servicii sociale, avand responsabilitatea dezvoltarii si diversificarii prioritare a serviciilor de asistenta sociala, servicii care permit mentinerea persoanei in mediul propriu de viata, in familie si in comunitate.

Serviciile sociale acordate sunt:

 • servicii de consiliere si informare;
 • servicii furnizate de Cantina de ajutor social;
 • servicii  de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu handicap grav

Activitatea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala cuprinde servicii si beneficii sociale acordate in vederea dezvoltarii capacitatilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala.

Art. 4.  La baza furnizarii serviciilor si beneficiilor sociale acordate stau principiile pe care se intemeiaza sistemul de asistenta sociala:

 1. a) solidaritatea sociala, potrivit careia intreaga comunitate participa la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesita suport si masuri de protectie sociala pentru depasirea sau limitarea unor situatii de dificultate, in scopul asigurarii incluziunii sociale a acestei categorii de populatie;
 2. b) subsidiaritatea, potrivit careia, in situatia in care persoana sau familia nu isi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locala si structurile ei asociative si, complementar, statul;
 3. c) universalitatea, potrivit careia fiecare persoana are dreptul la asistenta sociala, in conditiile prevazute de lege;
 4. d) respectarea demnitatii umane, potrivit careia fiecarei persoane ii este garantata dezvoltarea libera si deplina a personalitatii, ii sunt respectate statutul individual si social, dreptul la intimitate si protectie impotriva oricarui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;
  e) abordarea individuala, potrivit careia masurile de asistenta sociala trebuie adaptate situatiei particulare de viata a fiecarui individ; acest principiu ia in considerare caracterul si cauza unor situatii de urgenta care pot afecta abilitatile individuale, conditia fizica si mentala, precum si nivelul de integrare sociala a persoanei; suportul adresat situatiei de dificultate individuala consta inclusiv in masuri de sustinere adresate membrilor familiei beneficiarului;
 5. f) parteneriatul, potrivit caruia Serviciul Public Local de Asistenta Sociala colaboreaza cu alte institutii publice sau private, organizatii neguvernamentale etc.,  in vederea acordarii unor servicii sociale, asigurarii unor conditii de viata decente si demne pentru persoanele vulnerabile;
 6. g) transparenta, potrivit careia se asigura cresterea gradului de responsabilitate a institutiei locale fata de cetatean, precum si stimularea participarii active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;
 7. h) nediscriminarea, potrivit careia persoanele vulnerabile beneficiaza de masuri si actiuni de protectie sociala fara restrictie sau preferinta fata de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, opinie, sex ori orientare sexuala, varsta, apartenenta politica, dizabilitate, boala cronica necontagioasa, infectare HIV sau apartenenta la o categorie defavorizata;
 8. i) eficacitatea, potrivit careia utilizarea resurselor publice are in vedere indeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activitati si obtinerea celui mai bun rezultat in raport cu efectul proiectat;
 9. j) eficienta, potrivit careia utilizarea resurselor publice are la baza respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;
 10. k) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit careia fiecare persoana are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurandu-se ca aceasta nu ameninta drepturile sau interesele legitime ale celorlalti;
  l) activizarea, potrivit careia masurile de asistenta sociala au ca obiectiv final incurajarea ocuparii, in scopul integrarii/reintegrarii sociale si cresterii calitatii vietii persoanei, si intarirea nucleului familial;
 11. m) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenta sociala, potrivit caruia pentru aceeasi nevoie sau situatie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelasi tip;
 12. n) complementaritatea si abordarea integrata, potrivit carora, pentru asigurarea intregului potential de functionare sociala a persoanei ca membru deplin al familiei, comunitatii si societatii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului si acordate integrat cu o gama de masuri si servicii din domeniul economic, educational, de sanatate, etc.;
 13. o) egalitatea de sanse, potrivit careia beneficiarii, fara niciun fel de discriminare, au acces in mod egal la oportunitatile de implinire si dezvoltare personala, dar si la masurile si actiunile de protectie sociala;
 14. p) confidentialitatea, potrivit careia, pentru respectarea vietii private, beneficiarii au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra datelor personale si informatiilor referitoare la viata privata si situatia de dificultate in care se afla;
 15. r) echitatea, potrivit careia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare,pentru aceleasi tipuri de nevoi, beneficiaza de drepturi sociale egale;
  s) focalizarea, potrivit careia beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale se adreseaza celor mai vulnerabile categorii de persoane si se acorda in functie de veniturile si bunurile acestora;

Actiunile de asistenta sociala se adreseaza copiilor, familiilor, victimelor violentei domestice, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, persoanelor adulte aflate in dificultate, familiilor monoparentale,  persoanelor fara venituri sau cu venituri mici, precum si altor persoane aflate in situatii de nevoie sociala, marginalizate sau excluse in plan social.

Art. 5. În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Tecuci îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii:

 • de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi protecţie a copilului la nivelul municipiului Tecuci;
 • de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
 • de colaborare cu serviciile si institutiile publice care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
 • de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
 • de reprezentare a Consiliului Local în domeniul asistenţei sociale.

Art. 6.     Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Tecuci raspunde in fata Primarului si a Consiliului Local pentru realizarea atributiilor stabilite.

CAPITOLUL II

Structura Organizatorica

Art. 7. Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Tecuci are organizat un aparat de specialitate, prin care se realizeaza obiectivele si atributiile sale.

Art. 8. Structura organizatorica, numarul de personal si nivelul de salarizare (stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice), este aprobat prin Hotararea Consiliului Local Tecuci.

Art. 9. Conducerea este asigurata de un director executiv.

Art. 10. Structura organizatorica este compusa din:

 • Director executiv ;
 • Birou  Financiar-Contabil ;
 • Compartiment  Juridic;
 • Compartiment Ajutoare sociale;
 • Compartiment Alocatii familiale ;
 • Compartiment Protectia persoanelor cu handicap;
 • Compartimentul Protectia copilului;
 • Centrul de zi pentru copii si persoane varstnice;
 • Compartimentul Cantina de  ajutor social ;
 • Compartimentul Administrativ;
 • Compartimentul Sanatate, asistenti medicali comunitari;
 • Compartimentul Informare si consiliere;
 • Compartiment Autoritate tutelara;
 • Compartiment Resurse umane

Art. 11. Relatiile de serviciu intre compartimente sunt de 3 tipuri:

 1. relatii ierarhice;
 2. relatii de colaborare;
 3. relatii colegiale.

           Relatiile ierarhice: sunt relatiile ce se stabilesc in timpul serviciului intre

functionarul public sau personalul contractual cu functie de executie si functionarul public cu functie de conducere, direct.

           Relatiile de colaborare: sunt relatiile ce se stabilesc intre functionarii

publici si personalul contractual pentru realizarea unui anumit obiectiv. Aceste relatii se stabilesc intre functionarii publici ai aceluiasi compartiment functional,  intre functionarii publici si personalul contractual dintre compartimente diferite.

Relatii colegiale: sunt relatiile neformale de colaborare intre functionarii

publici si personalul contractual din cadrul Serviciului Public Local de Asistenta Sociala. Aceste relatii trebuie sa respecte doua conditii: sa nu dauneze serviciului si sa nu contravina prezentului Regulament.

Art. 12. Serviciul dispune  de  personal de  specialitate,  asistenti  sociali,   psiholog, sociolog, jurist  si  personal economic-administrativ. Personalul salariat este constituit din functionari publici si contractuali.

Art. 13.  Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioara, care se intocmeste prin grija directorului executiv.

CAPITOLUL III 

Atributiile Compartimentelor de activitate ale Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci

 1. Directorul executiv

Art. 14. Directorul executiv al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci asigură conducerea executivă a acestuia şi răspunde de buna funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

Art. 15. Directorul executiv îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 • reprezintă Serviciul Public Local de Asistenta Sociala  în relaţiile cu terţii;
 • organizează, coordonează, conduce, îndrumă şi controlează  biroul si compartimentele Serviciului;
 • asigură informarea permanentă a primarului şi viceprimarului municipiului în legătură cu activitatea desfasurata de Serviciul Public Local  de  Asistenta Sociala;
 • colaborează cu aparatul propriu al Consiliului Local, cu serviciile publice ale Consiliului Local, cu aparatul de specialitate al Primarului  şi cu instituţiile publice;
 • participă la şedinţele comisiilor de specialitate şi ale Consiliului Local;
 • prezintă, în scris, materiale informative în legătură cu activitatea Serviciului;
 • face propuneri privind fundamentarea bugetului de venituri şi cheltuieli necesar desfăşurării activităţii Serviciului;
 • propune proiecte de hotărâri, dispoziţii, referate potrivit competenţelor;
 • asigura stabilirea si asigurarea numerica si calitativ structurala a necesarului de personal; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul instituţiei, în condiţiile legii;
 • aproba fisele de post pentru fiecare functie, in care se detaliaza atributiile fiecarui salariat;
 • evaluează, anual, performanţele profesionale individuale;
 • controlează activitatea personalului şi aplică sancţiunile disciplinare sau recompense corespunzătoare în condiţiile legii;
 • în exercitarea atribuţiilor emite decizii în condiţiile legii, care sunt obligatorii pentru salariaţii din subordine;
 • monitorizeaza si urmareste aplicarea in conditiile legii a serviciilor si masurilor de asistenta sociala implementate la nivel local ;
 • urmareste respectarea si aplicarea legislatiei din domeniul asistentei sociale de
 • catre personalul  Serviciului ;
 • realizeaza asigurarea conditiilor de munca pentru salariati;
 • exercită funcţia de ordonator  tertiar de credite;
 • acordă audienţe.

Directorul  executiv îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilitep rin hotărâre a Consiliului Local.

În absenţa directorului  executiv, atribuţiile acestuia se exercită de catre o alta persoana din cadrul Serviciului, desemnata prin delegare de competenta a directorului executiv.

 1. BirouFinanciar- Contabil 

Art.16.  Biroul Financiar-Contabil are urmatoarele atributii:

 • asigura aplicarea corecta a legislatiei in domeniul sau de activitate;
 • întocmeste proiectul de buget de cheltuieli conform reglementărilorîn vigoare ( anual );
 • întocmeste darea de seamă contabilă  pe baza balantei de verificare
 • centralizată  ( trimestrial );
 • întocmeste si transmite executia bugetară;
 • întocmeste documente justificative pentru operatiunile care afectează patrimoniul unitătii ( ordine de plată , procese verbale  furnizori , dispozitii de plată caserie )  – zilnic;
 • prelucreaza  drepturile salariale pentru angajati si stabileste obligatiile către bugetul de stat si bugetele asigurărilor sociale ( state de plată , viramente  ) – lunar;
 • efectueaza operatiunile de contabilitate care stau la baza platii  salariilor si indemnizatiilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap precum si  a salariatilor serviciului;
 • asigură întocmirea si transmiterea datelor statistice din resortul financiar;
 • intocmeste diverse situatii financiare solicitate pentru analize economico-financiare;
 • participă la inventarierea anuală;
 • realizeaza evidenta  activelor fixe si a obiectelor de inventar;
 • asigura prelucrarea si preluarea extraselor bancare;
 • asigura preluarea si prelucrarea registrului de casă;
 •  întocmeste raportarile lunare privind impozitul pe salarii , CAS , CASS somaj, conform reglementărilor în vigoare ( lunar );
 • intocmeste evidenta financiar-contabila a tuturor operatiunilor economico-financiare ale institutiei;
 • urmareste incadrarea in alocatiile bugetare a tuturor cheltuielilor efectuate;intocmeste monitorizarea cheltuielilor de personal;
 • verifica documentele justificative primite si intocmeste notele contabile pentru toate operatiunile financiare;
 • tine evidenta angajamentelor legale si bugetare;
 • asigură întocmirea dosarelor cu documentatia necesara privind efectuarea lucrarilor si investitiilor institutiei;
 • colaboreaza cu alte departamente in vederea realizarii obiectivelor propuse si pentru indeplinirea atributiilor specifice.
 1. Compartiment juridic 

Art. 17.  Atributii ce revin acestui compartiment: 

 •  acorda consiliere juridica cu privire la aplicarea legilor si actelor normative;
 •  reprezinta interesele autoritatii sau institutiei publice in raporturile acesteia cu persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat;
 •  raspunde de legalitatea documentelor intocmite de catre salariatii SPLAS si a datelor raportate in exercitarea atributiilor de serviciu;
 • asigura interpretarea si aplicarea corecta, cu obiectivitate şi în respectarea interesului public a dispozitiilor legale;
 • asigură legalitatea la întocmirea dosarelor cu documentatia necesara privind  efectuarea lucrarilor si investitiilor institutiei;
 • sprijina persoanele cu nevoi speciale, in scopul promovarii si garantarii exercitarii de catre acestea a drepturilor si libertatilor fundamentale si participarii depline la viata societatii;
 • identifica şi evalueaza situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii;
 • identifica si evalueaza nevoile sociale individuale familiale sau de grup si elaboreaza planuri de interventie pentru prevenirea, combaterea si solutionarea situatiilor de dificultate;
 • intocmeste documentatia necesara, formuleaza actiuni, intampinari pentru judecarea cauzelor in fata  instantelor de judecata,  a litigiilor semnalate  si supuse judecatii;
 • informeaza directorul executive si compartimentele institutiei despre toate actele normative publicate in Monitorul Oficial cu referire in domeniul protectiei familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a altor persoane aflate in nevoie sau alte acte normative care tin de activitatea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala;
 • asigura legalitatea pentru aplicarea procedurilor achizitie publica, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 – privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – cu modificarile si completarile ulterioare;
 • colaboreaza cu personalul de specialitate al SPLAS, in vederea solutionarii specifice a problemelor persoanelor aflate in dificultate si raspunde corespunzator si in timp util sesizarilor sau reclamatiilor acestor persoane, indicand cadrul legal;
 • asista persoanele varstnice, la cererea acestora sau din oficiu, dupa caz, in vederea incheierii unui act juridic de instrainare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor ce-i apartin in scopul intretinerii sau ingrijirii lor;
 • asigura asistenta juridica prevazuta de Legea 448/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele cu handicap;
 • participa  alaturi de asistentul social si /sau psiholog la anchete si actiuni ce urmaresc:
  – modul de respectare a drepturilor copiilor, vârstnicilor, altor categorii de persoane aflate în situaţie de risc social
  – consilierea si informarea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor  şi prestaţiilor sociale disponibile  pe plan local;
 • tine evidenta  persoanelor obligate la munca in folosul comunitatii prin hotarari ale instantelor judecatoresti si asigura corespondenta cu factorii decidenti;
 • reprezinta institutia, prin delegare, in raporturile cu persoanele juridice si fizice, precum si in fata instantelor judecătoreşti;
 • inregistreaza si tine evidenta cererilor, sesizarilor, reclamatiilor, propunerilor si scrisorilor persoanelor fizice si juridice, adresate instituţiei sub formă de corespondenţă, pe care o primeşte sub semnătură;
 1. Compartiment Ajutoare sociale  

Art. 18.  Atributiile ce revin acestui compartiment sunt: 

 • primeste dosarele si cererile de ajutoare sociale, conform Legii 416/2001, privind  venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • efectueaza anchete sociale beneficiarilor de ajutor social sau oricarei persoane aflate in nevoie, ori de cate ori este necesar;
 • solutioneaza cererile de acordare a ajutorului social in termen de 30 de zile de la data inregistrarii lor;
 • intocmeste dispozitiile privind acordarea alocatiei in termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale pe baza datelor din cerere, din actele doveditoare depuse de solicitant precum si a celor rezultate din ancheta sociala;
 • reevalueaza  periodic, la 6 luni , situatia socio-economica a beneficiarilor de ajutor social sau ori de cate ori intervin modificari;
 • realizeaza evidenta beneficiarilor de masuri de asistenta sociala;
 • intocmeste situatiile statistice, privind evidenta acordarii ajutoarelor sociale;
 • primeste pontajele lunare pentru beneficiarii de ajutor social care presteaza orele de munca si situatiile de lucrari;
 • transmite lunar situatia centralizatoare cu beneficiarii de ajutor social catre Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Galati si catre Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca ;
 • transmite lunar pe baza de borderou orice modificare, suspendare si incetare a ajutorului social catre Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Galati;
 • intocmeste planul anual de actiuni si lucrari in folosul comunitatii si il transmite spre aprobare Consiliului Local al Mun. Tecuci;
 • coordoneaza lucrarile realizate in folosul comunitatii de catre beneficiarii legii 416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, in baza planului anual aprobat prin HCL;
 • coordoneaza lucrarile realizate in folosul comunitatii de catre  persoanele obligate la aceasta prin hotarari ale instantelor judecatoresti;
 • primeste cererile de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, potrivit legislatiei in vigoare, in perioada sezonului rece;
 • transmite situatia cantralizatoare cu beneficiarii de ajutoare de incalzire a locuintei catre Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Galati;
 • efectueaza  anchete sociale in vederea acordarii de ajutoare de urgenta;
 • efectueaza anchete sociale pentru beneficiarii programelor „Bani de liceu”, conform H.G. nr. 1488/2004  privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” , cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • distribuie alimente conform programului european POAD.;
 1. Compartiment Alocatii Familiale 

Art. 19.  Atributiile ce revin acestui compartiment sunt : 

 •  inregistreaza cererile si primeste dosarele pentru acordarea alocatiei de sustinere a familiei, conform Legii nr. 277/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • efectueaza anchetele sociale la domiciliul persoanelor si familiilor care solicita alocatii de sustinere a familiei, verificand veridicitatea datelor inscrise in actele doveditoare;
 • intocmeste dispozitiile privind acordarea alocatiei in termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale pe baza datelor din cerere, din actele doveditoare depuse de solicitant precum si a celor rezultate din ancheta sociala;
 • efectueaza la 6 luni  anchete sociale in vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatia de sustinere a familiei;
 • transmite pe baza de borderou orice modificare, suspendare si incetare a alocatiei de sustinere a familiei catre Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Galati;
 • transmite pe baza de borderou solutionarea dosarelor de sustinere a familiei in vederea cresterii copilului Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala Galati;
 • primeste cererile de ajutoare pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, potrivit legislatiei in vigoare, in perioada sezonului rece;
 • transmite situatia centralizatoare cu beneficiarii de ajutoare de incalzire a locuintei catre Agentia Judeteana de Plati si Inspectie Sociala Galati;
 • efectueaza anchete sociale, pentru beneficiarii de masuri de protectie sociala;
 • efectueaza anchete sociale pentru chiriasi;
 • distribuie alimente conform programului european POAD.
 • primeste si  inregistreaza cererile in vederea acordarii indemnizatiei de crestere a copilului sau a stimulentului de insertie conform OUG 111/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • intocmeste lunar borderourile cu persoanele care solicita indemnizatii de crestere a copilului in varsta de pana la doi ani sau stimulent de insertie si le inainteaza, impreuna cu dosarele inregistrate, catre Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Galati.
 • primeste dosarele privind acordarea alocatiei de stat pentru copii conform Legii 61/1993. 
 1. Compartiment Protectia persoanelor cu handicap  

Art. 21. Atributiile ce revin acestui compartiment sunt :a) pentru personalul de specialitate : 

 • primeste si inregistreaza dosarele cu actele necesare acordarii indemnizatiilor lunare cuvenite parintilor sau reprezentanti
 • lor legali ai copilului cu handicap grav si adultilor cu handicap grav ori reprezentantilor legali ai acestora;
 • întocmeste deciziile de acordare a indemnizatiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav;
 • intocmeste actele de prelungire ale contractelor individuale de munca ale asistentilor personali si a indemnizatiilor lunare in baza valabilitatii certificatelor de incadrare in grad de handicap;
 • intocmeste deciziile de incetare ale contractelor individuale de munca ale asistentilor personali  a persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare pentru persoanele cu handicap grav;
 • verifica periodic activitatea asistenţilor personali privind îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în fişa postului şi în contractul individual de
 • muncă;
 • pentru Protectia Copilului in vederea incadrarii in vederea incadrarii in grad de handicap a persoanelor care se adreseaza acestora;
 • la solicitarea DGASPC Galati, efectueza anchete sociale la domiciliul persoanelor cu handicap, in vederea evaluarii situatiei socio-economice a acestora si a starii de sanatate;
 • raspunde in conformitate cu prevederile legale la scrisorile si sesizarile care au ca obiect acordarea sau neacordarea drepturilor prevazute de lege;
 • ia in evidenta si acorda facilitatile financiare conform legislatiei in vigoare persoanelor cu handicap, posesoare  de certificate de incadrare in grad de handicap;
 •  intocmeste evidentele primare si a documentelor care stau la baza platilor;
 •  intocmeste evidentele statistice lunare, trimestriale si semestriale;
 •  asigura formarea profesionala a angajatilor din sistemul protectiei sociale a persoanelor cu handicap ( asistenti personali).
 • sprijina persoana cu handicap sau familia acesteia in vederea institutionalizarii in centre speciale destinate gazduirii persoanelor cu handicap;
 • sprijina persoana cu handicap sau familia acesteia in vederea obtinerii facilitatilor legale.

b) pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav: 

 • presteaza pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 • trateaza cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si  nu abuzeaza fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
 • ajuta persoana cu handicap grav la toate activitatile zilnice si instrumentale;
 • asigura servicii de igiena – igiena personala, alimentatie, imbracare, dezbarcare etc;
 • acorda primul ajutor in cazurile de urgenta si mijloceste asistenta medicala primara;
 • ofera asistenta sociala in rezolvarea problemelor administrative ale persoanelor asistate;
 • reprezinta interesele Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci la domiciliul persoanelor asistate – persoane cu handicap grav, precum si interesele asistatilor in relatiile cu autoritatile legale;
 • indeplineste orice alte atributii ce ii revin potrivit legii sau obiectului de activitate al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci;
 • participa, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
 • informeaza Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Tecuci despre orice  modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.
 1. Compartiment Protectia copilului 

Art. 20.  Atributiile ce revin acestui compartiment sunt :

 •  previne separarea copilului de părinţii săi şi a abandonului prin îndrumare şi mediere în vederea cunoaşterii drepturilor fundamentale, prin consiliere şi sprijin persoanelor şi familiilor aflate în dificultate în vederea depăşirii situaţiilor de criză şi reabilitării pe plan psiho-social;
 •  identifica şi evalueaza situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru prevenirea abandonului;
 • intocmeste documentaţia şi  ancheta sociala necesare în cazul copiilor abandonaţi în maternitate în vederea instituirii măsurii de plasament familial, în regim de urgenţă sau la asistent maternal profesionist;
 • întocmeste raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 • monitorizeaza trimestrial  activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 • monitorizareza familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
 • reevalueaza, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul,  împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz,  menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 • ia masurile necesare pentru prevenirea violentei in familie si preintampinarea unor situatii de incalcare repetata a drepturilor fundamentale ale victimelor violentei in familie;
 • identifica cazurilor de violenta in familie;
 • monitorizeaza cazurile de violenta in familie;
 • consiliaza parintii pentru a depasi momentele de criza familiala sau tulburarile legate de adaptarea copilului in mediul scolar si familial;
 • asista copiii care provin din familii aflate in dificultate, pregatirea acestora pentru integrarea in unitatile de invatamant frecventate si prevenirea abandonului scolar;
 • asigura monitorizarea situatiei copiilor ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate si care au fost lasati in grija celuilat parinte sau a altor membri ai familiei.
 • solicită anual, în ultimul trimestru al anului, unităţilor şcolare care funcţionează pe raza lor administrativ-teritorială, date şi informaţii cu privire la copiii cu parinti plecati in strainatate.
 • verifica daca minorii cu parinti plecati in strainatate au desemnat reprezentant legal prin instanta si are obligatia de a informa persoana in grija careia se afla copilul cu privire la aceasta.
 • vor efectua  vizite la domiciliu in primele 6 luni după primirea copiei hotărârii de delegare a autorităţii părinteşti,o data la doua luni , ulterior semestrial.
 • cu ocazia vizitei la domiciliu reprezentantul serviciului public de asistenţă socială completează fişa de identificare a riscurilor( se evalueaza starea fizica si psihica a copilului, performantele scolare, comportamentul  etc.)
 • in vederea sprijinirii familiilor pentru creşterea şi îngrijirea copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate, serviciul public de asistenţă socială îndeplineşte următoarele atribuţii:
 1. urmăreşte menţinerea relaţiilor personale ale copiilor cu părinţii care sunt plecaţi la muncă în străinătate;
 2. indruma si sprijina persoana in grija careia se afla copilul cu privire la modul in care se ocupa de cresterea si ingrijirea copiilor cu parintii plecati in strainatate.
 3. facilitează şi sprijină menţinerea unui contact permanent între reprezentanţii unităţii de învăţământ pe care o frecventează copilul şi persoana în grija căruia acesta a fost lăsat de părinţi;
 4. încurajează părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul şi cadrele didactice să stabilească acorduri de învăţare, adecvate nevoilor acestora care să cuprindă în mod explicit scopurile, aşteptările şi responsabilităţile ce revin şcolii şi familiei;
 5. sprijină părintele sau, după caz, persoana în grija căreia a fost lăsat copilul în utilizarea unor metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie, rezolvarea problemelor etc.
 • efectueaza anchete sociale pentru beneficiarii programelor „Bani de liceu”, conform H.G. nr. 1488/2004  privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu” , cu modificarile si completarile ulterioare .
 1. Compartiment Centrul de zi pentru copii si persoane varstnice  

  – Centrul de zi pentru  copii  

  Atributiile Centrul de zi pentru  copii  sunt :

Art. 21 

1) Organizeaza  activitati educationale, de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta, pentru copiii asistati, in functie de varsta, nevoi, potential de dezvoltare :

 •  activitati instructiv –educative si pedagogice ce au ca scop reintegrarea scolara a copiilor;
 •  activitati de socializare si resocializare ce au in vedere formarea si consolidarea deprinderilor pentru viata in societate;
 • activitati ludice prin organizarea si desfasurarea de jocuri statice si/sau de miscare,menite sa le dezvolte imaginatia, spiritul de observatie, creativitatea (Puzzle, sah, jocuri de cuvinte);
 • vizite efectuate la institutii de cultura (muzeu, expozitie de pictura, sculptura ), iesiri in aer liber.

2) Pentru asigurarea unor servicii sociale eficiente,  colaboreaza cu alte institutii si autoritati cu competente in acest domeniu, precum politia, comandamentele de jandarmi, spital, institutiile de invatamant, serviciile de medicina legala etc., in conditiile legii.

– Centrul de zi pentru persoane varstnice; 

  Atributiile Centrul de zi pentru persoane varstnice  sunt :

Art. 22

1) identifica persoanele varstnice la nivelul comunitatii care  se afla in una din urmatoarele situatii:

 • nu au venituri sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea unui nivel optim de

viata;

 • sunt marginalizate social sau se afla in pericol de a fi marginalizati.

2) asista persoanele varstnice in cadrul centrului si urmareste implementarea masurilor necesare solutionarii situatiei de risc social;

3) furnizeaza servicii sociale precum si alte masuri prevazute de dispozitiile legale in vigoare. Serviciile sociale oferite: consiliere psihologica, consiliere sociala, socializare si petrecerea timpului liber, suport moral si emotional;

4) desfasoara  activităţi de socializare, petrecere a timpului liber şi loisir in cadrul Clubului Pensionarilor    si a   Clubului Seniorilor

5) desfasoara:

 1. a) activitati de grup: diverse jocuri de rummy, table, discutii libere, urmarirea programelor TV, auditii muzicale, sarbatorirea zilelor de nastere si de nume a bneficiarilor centrului, organizarea de intalniri pentru cresterea gradului de informare;
 2. b) indrumare si consiliere sociala: beneficiarii sunt sprijiniti pentru intocmirea unor cereri in vederea obtinerii unor drepturi legale sau pentru rezolvarea unor situatii (facilitarea obtinerii unor acte de stare civila, hrana la Cantina de ajutor social, facilitarea accesului la beneficii si ajutoare financiare precum: venitul minim garantat, ajutor pentru incalzirea locuintei, sprijin in intocmirea actelor de identitate, etc.);
 3. c) consiliere psihologica in vederea acceptarii situatiei existente si a mobilizarii

resurselor proprii pentru depasirea situatiei de criza si redobandirii normalitatii functionale;

 1. d) consiliere socio-medicala in vederea adoptarii unui stil de viata sanatos,

indrumare catre serviciile medicale de specialitate, organizare de intalniri individuale si/sau de grup in scopul realizarii unei educatii medicale preventive;

 1. informare cu privire la drepturile prevazute de actele normative in vigoare;
 2. organizarea unor activitati cultural-artistice cu ocazia diferitelor sarbatori nationale sau religioase;
 3. tine legatura cu membrii familiilor beneficiarilor si mediaza eventualele conflicte;
 4. pune accent pe stimularea autonomiei personale, pe dezvoltarea increderii in sine a beneficiarilor;
 5. persoana in cauza e sprijinita in a invata sa faca fata problemelor cotidiene si a se adapta la conditia de persoana varstanica;
 6. colaboreaza cu diferite organizatii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educatie cu scopul oferirii de informatii si solutionare a unor probleme ale asistatilor din Centrul de zi;
 7. asigura un grup interrelationar;
 1. Compartimentul Cantina de Ajutor Social; 

Art. 23.  Atributiile ce revin acestui compartiment sunt: 

 • presteaza servicii gratuite sau contra cost, persoanelor indreptatite potrivit Legii 208/1997 privind cantinele de ajutor social;
 • pregateste si livreaza, la sediul cantinei, hrana zilnica, constand in masa calda pentru pranz ;
 • livreaza, la sediul Cantinei,  alimente pentru week-end, constand in preparate din carne, peste, produse lactate, dulciuri.
 1. Compartmentul Administrativ; 

Art.24.  Atributiile ce revin acestui compartiment sunt:

 • aprovizioneaza la timp serviciul (folosind prioritar sistemul electronic de achizitii publice) cu alimente, combustibili, mijloace fixe, rechizite, materiale de intretinere, obiecte de inventar;
 • Realizeaza instructajul periodic de protectie a muncii si urmareste efectuarea controalelor periodice privind stare de sanatate a angajatilor;
 • Gestioneaza ,conform legii, arhiva unitatii;
 • asigura gestionarea Programului POAD
 • efectueaza plata catre beneficiarii de ajutor de incalzire a locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri, potrivit legislatiei in vigoare, in perioada sezonului rece;
 • asigura curatenia unitatii;
 • asigura paza si securitatea cladirii;
 • asigura transportul in teren a personalului in vederea efectuarii anchetelor sociale si a altor activitati in interesul Serviciului.
 1. Compartimentul sanatate, asistenti medicali comunitari. 

Art. 25.  Atributiile ce revin acestui compartiment sunt:       

 • asigura conditiile unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari/elevi;
 • identifica si  evalueaza riscurile pentru sanatatea colectivitatii;
 • gestioneaza circuitele functionale;
 • verifica respectarea reglementarilor de sanatate publica;
 • mentine  starea de sanatate individuala si colectiva, prin imunizari, triaj epidemiologic;
 • examineaza starea de sanatate a elevilor prin evaluarea starii de sanatate, monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;
 • asigura starea de sanatate individuala prin acordarea de scutiri medicale, acordarea de ingrijiri medicale pentru afectiuni curente, pana la preluarea copilului de catre medicul de familie sau in colaborare cu acesta;
 • asigura starea de sanatate prin actiuni medicale curative, acordarea de consultatii medicale la cerere, eliberarea de bilete de trimitere in regim special si de retete gratuite;
 • acorda primul ajutor in caz de urgenta;
 • realizeaza activitati de educatie pentru sanatate si de promovare a unui stil de  viata sanatos.;
 • cultivă încrederea reciprocă între autorităţile publice locale şi comunitatea de romi;
 • facilitează comunicarea între membrii comunităţii şi personalul medico-sanitar;
 • catagrafiază gravidele şi leuzele, în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale şi post-partum, le explică necesitatea şi importanţa efectuării acestor controale şi însoţesc femeile romme aflate în această stare la controlul medical, facilitând comunicarea cu medicul specialist şi celelalte cadre sanitare ;
 • explică noţiunile de bază şi avantajele planificării familiale, încadrat în sistemul cultural tradiţional al comunităţii de romi ;
 • catagrafiază populaţia infantilă a comunităţii de romi ;
 • explică noţiunile de bază şi importanţa asistenţei medicale a copilului ;
 • promovează alimentaţia sănătoasă, în special la copii, precum şi alimentaţia la sân ;
 • urmăreşte înscrierea nou-născutului pe listele (titulare sau suplimentare) ale medicilor de familie ;
 • urmăreşte înregistrarea nou-născuţilor în registrul de stare civilă, precum şi dezvoltarea unei colaborări active cu secţia de ginecologie a Spitalului Municipal Tecuci;
 • sprijină personalul medical în urmărirea şi înregistrarea efectuării imunizărilor în populaţia infantilă din comunitatea de romi, precum şi a examenelor clinice de bilanţ la copiii 0-7 ani ;
 • explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum şi procedeul prin care poate fi obţinută calitatea de asigurat ;
 • explică avantajele igienei personale, a locuinţei şi a spaţiilor comune ;
 • popularizează în comunitate măsurile de igienă, dispuse de autorităţile competente ;
 • mobilizează şi însoţesc membrii comunităţii de romi la acţiunile de sănătate publică (campaniile de vaccinare, de informare, educare, conştientizare din domeniul promovării sănătăţii, acţiuni de depistare a bolilor cronice, etc), explică rolul şi scopul acestora ;
 • participă la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză şi a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul direcţiei de sănătate publică din Galati;
 • la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea strictă a acestora : explică rolul tratamentului medicamentos prescris, posibilele reacţii adverse şi supraveghează administrarea medicamentelor ; (exemplu : tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză) ;
 • insoţesc cadrele medico-sanitare în activităţile legate de prevenirea sau controlul situaţiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate (explică membrilor comunităţii de romi rolul şi scopul măsurilor de urmărit) ;
 • semnalează cadrelor medicale apariţia problemelor deosebite din cadrul comunităţii (focare de boli transmisibile, parazitoze, intoxicaţii, probleme de igienă grave, etc) ;
 • semnalează în scris, autorităţile de sănătate publică judeţene, asupra problemelor identificate privind accesul membrilor comunităţii de romi, pe care le deserveşte, la următoarele servicii de asistenţă medicală primară :

a) imunizările, conform programului naţional ;

b) depistarea activă a cazurilor de TBC ;

c) asistenţa medicală de urgenţă ;

d) semnalează asistentului social din cadrul SPLAS Tecuci cazurile potenţiale de abandon al copiilor .

      12. Compartimentul autoritate tutelara

Art. 26.  Atributiile ce revin acestui compartiment sunt:     

 • intocmeste anchete psiho-sociale (la solicitarea instantelor de judecata si a notarilor publici) privitoare la: stabilirea custodiei copiilor minori rezultati in timpul casatoriei, program de vizita, reincredintare minor, stabilire domiciliu minor, ordonanta presedintiala;
 • intocmeste anchete sociale cu privire la situatia socio-materiala a familiei si a  minorului care a savarsit abateri si nu raspund penal;
 • consiliaza minorii delicventi si familiile acestora, in vederea prevenirii savarsirii de noi fapte antisociale;
 • intocmeste anchete sociale pentru persoanele care executa pedepse privative de libertate si care solicita intreruperea executarii  pedepsei;
 • intocmeste anchete sociale in vederea constatarii reabilitarii persoanelor care au antecedente penale;
 • numeste curatorul special care il asista sau il reprezinta pe minor la incheierea actelor de dispozitie sau la dezbaterea proceduri succesorale, la cererea notarului public, prin intocmirea referatului si a dispozitiei primarului, conform noului Cod Civil cu modificarile si completarile ulterioare;
 • supravegheaza modul in care tutorele administreaza bunurile minorului sau ale interzisului judecatoresc, conform legislatiei in vigoare;
 • procedeaza la inventarierea bunurilor mobile si imobile ale interzisilor judecatoresti/ minori pentru care s-a instituit tutela, solicita anual darea de seama a tutorelui privind administrarea acestora si propune prin referat aprobarea/neaprobarea descarcarii de gestiune prin dispozitia primarului
 • in cazul decesului interzisului judecatoresc, preda inventarul bunurilor, rudelor decedatului impreuna cu dispozitia primarului privind descarcarea de gestiune a tutorelui;
 • intocmeste anchete sociale la solicitarea instantei de judecata in vederea instituirii curatelei/tutelei de catre aceasta institutiei;
 • arhiveaza anual documentele proprii potrivit prevederilor legale
          13.Compartimentul de informare si consiliere

Art. 27.  Atributiile ce revin acestui compartiment sunt:     

 • asigura informarea solicitantilor  asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra  serviciilor si prestatiilor disponibile pe plan local;
 • asigura informarea  si consilierea familiilor cu copii in intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • informeaza  si consiliaza asupra situatiilor de risc social, precum si asupra drepturilor sociale ale persoanelor cu handicap, ale persoanelor varstnice vulnerabile in fata necesitatilor vietii cotidiene;
 • asigura consilierea si monitorizarea cazurilor de violenta domestica;
 • primeste si solutioneaza cererile de acordare a subventiilor pentru incalzirea locuintei acordata pe perioada sezomului rece;
 • asigura derularea programului european POAD;
 • inregistreaza fiecare act adresat serviciului;
 • asigura un circuit optim si la termen al actelor;
 • informeaza publicul despre problemele cu caracter social;
 • participa la intocmirea planurilor de actiune privind incluziunea sociala a persoanelor,   familiilor sau a unor grupuri entice;
 • participa la intocmirea planurilor de actiune privind combaterea  marginalizarii sociale a persoanelor si familiilor aflate in situatie de risc social;
 • contribuie la elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de Serviciul Public Local de Asistenta Sociala ;
 1. Compartiment resurse umane

Art. 28.  Atributiile ce revin acestui compartiment sunt:

 • gestioneaza dosarele de personal ale salariatilor Serviciului Public Local de Asistenta Sociala;
 • urmareste aplicarea prevederilor legale privind incadrarea, promovarea si salarizarea intregului personal angajat;
 • elaboreaza si completeaza fisele posturilor pentru personalul din cadrul serviciului;
 • urmareste respectarea normelor de conduita si disciplina de catre personalul din cadrul serviciului contabilitate, propunand masurile adecvate respectarii Statutului functionarilor publici si Regulamentului de organizare si functionare;
 • asigura si raspunde de aplicarea prevederilor legale privind perfectionarea, prin includerea personalului in  planul anual de formare continua, monitorizeaza aplicarea acestuia si a rezultatelor formarii;
 • intocmeste planul de ocupare a functiilor publice si raspunde de transmiterea  acestuia catre ordonatorul principal de credite in termen legal;
 • asigura evidenta personalului contractual prin comunicarea Inspectoratului Teritorial de Munca a oricaror modificari intervenite in baza de date prin programul informatic REVISAL;
 • Raspunde de arhivarea documentelor

 CAPITOLUL IV 

Surse de finantare 

Art.29.  Finantarea Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci se asigura in conformitate cu  Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, din urmatoarele surse de venituri:

 • bugetul de stat – pentru finantarea prestatiilor sociale reglementate prin legi speciale ;
 • bugetul local – pentru acordarea ajutoarelor sociale si facilitatilor acordate pe plan
 • local precum si pentru asigurarea unor cheltuieli de functionare a Serviciului Public Local de Asistenta sociala;
 • donatii si sponsorizari;
 • contributia platita, in baza prevederilor legale, de catre persoanele beneficiare de servicii sociale.

CAPITOLUL V 

 Dispozitii finale 

Art. 30.   Pentru buna functionare a Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci, conform  contractului de munca si a fisei postului, toti salariatii au urmatoarele obligatii :

 • sa respecte programul  de lucru conform graficelor aprobate de conducerea unitatii ;
 • sa asigure realizarea la timp si de calitate a tuturor sarcinilor specifice locului de munca, stabilite prin fisa postului si prin prezentul regulament ;
 • sa cunoasca si sa respecte Normele generale de protectia muncii si P.S.I. precum si normele igienico-sanitare la locul de munca ;
 • sa respecte si sa aplice intocmai procedurile legale in vigoare ;
 • sa utilizeze bunurile din dotarea Serviciului la parametrii de functionare prevazuti in documentatia tehnica ;
 • sa asigure confidentialitatea actelor Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci;
 • sa asigure circuitul de urmarire a documentelor.
 • sa respecte intimitatea beneficiarilor;
 • sa respecte libertatea beneficiarului de a alege serviciile sociale si furnizorii de servicii sociale;
 • sa respecte etica profesionala;
 • sa implice activ beneficiarii de servicii sociale si, dupa caz, familiile acestora in procesul decizional si de acordare a serviciilor sociale;
 • sa respecte demnitatea si unicitatea persoanei.

Art. 31.  Incalcarea de catre salariati a obligatiilor de munca, a normelor de comportament  si a  prezentului regulament, atrage raspunderea disciplinara, materiala sau penala, dupa caz, a celor vinovati, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 32. Serviciul Public Local de Asistenta Sociala va colabora cu autoritatile administratiei publice locale in toate problemele care vizeaza asistenta sociala in domeniul familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si a oricaror persoane aflate in nevoie, respectand principiile descentralizarii si a autonomiei locale.

Art. 33.  Directorul executiv al Serviciului Public Local de Asistenta Sociala Tecuci este obligat sa asigure cunoasterea si respectarea de catre intregul personal din subordine a prezentului regulament.

Art. 34. Prezentul regulament se completeaza cu normele legale in vigoare pentru fiecare dintre compartimentele de  activitate.

Art. 35.  Salariatilor Serviciului Public Local de Asistenta Sociala le sunt aplicabile dispozitiile Codului Muncii, Statutului functionarului public si alte acte normative care reglementeaza raporturile de munca in institutiile bugetare.

Art. 36. Prezentul Regulament intra in vigoare pe data aprobarii prin Hotarare a Consiliului Local si se completeaza, dupa caz, in functie de necesitati, potrivit reglementarilor legale.