Examenului de promovare în grad-treapta profesională muncitor calificat IV

Rezultatul selecţie dosarelor de înscriere, privind organizarea examenului de promovare în treaptă profesională

ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în grad/treapta profesională imediat superioare celei deţinute anterior, muncitor calificat IV – Comp, cantina de ajutor social al D.A.S Tecuci

Având în vedere prevederile Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare al personalului contractual din sectorul bugetar, plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, modificată şi completată prin H.G.nr. 1027/2014,

Direcţia de Asistenţă. Socială cu sediul în Tecuci, str. Elena Doamna nr. 2, anunţă organizarea examenului de promovare în treaptă a personalului contractual de execuţie, a două funcţii contractuale de execuţie de muncitor calificat IV- Comp. Cantina de ajutor social.

Examenului constă în trei etape:

  1.  Selecţia dosarelor: în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora (04.12.2018 – 05.12.2018).
  2.  Proba scrisă: 13.12.2018 ora 11:00 la sediul Direcţia de Asistenţă Socială Tecuci; 3. Proba practică: dota şi oră vor fi comunicate ulterior şi va avea loc la sediul instituţiei.

Condiţii de participare:

Pentru a participa la examenul de promovare în treaptă profesional imediat superioară celei deţinute anterior, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile generale prevăzute de art. 43 alin. (3) din HG nr.286/2011 şi art.31, alin (6) din Legea 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare:

  1.    să aibă cel puţin 3 (trei) ani vechime în treaptă profesională a funcţiei contractuale de execuţie din care promovează;
  2.    să fi obţinut cel puţin calificativul ‹foarte bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale cel puţin de 2 ori în ultimii 3 ani, în care acesta să aflat ia activitate;

Dosarul de înscriere la examen va conţine următoarele documente:

  1.    cerere de înscriere la examen, adresată directorului instituţiei publice organizatoare;
  2.    copiile rapoartelor de evaluare a performanţelor individuale în ultimii trei ani;
  3.    adeverinţa care atestă vechimea în specialitate studiilor, conform Legii ia vigoare eliberată de Comp, contabilitate, resurse umane, achiziţii;

Copiile după actele depuse la dosarul de examen se vor prezenta însoţite de documentele originale care vor fi certificate de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului (19.11.2018 03.12.2018) la Comp. Contabilitate, resurse umane, secretar comisie Dojană Daniela – consilier asistent.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Tecuci, Comp. Contabilitate, resurse umane.

Descarca documentul oficial de AICI

Sari la conținut