Servicii

Prestaţiile sociale:

Prestaţiile sociale în bani sau în natură sunt susţinute de măsuri de redistribuţie financiară şi cuprind: alocaţiile familiale, ajutoarele sociale şi speciale către familii sau persoane, în funcţie de nevoile şi veniturile acestora. Alocaţiile familiale se acordă familiilor cu copii şi au în vedere, în principal, naşterea, educaţia şi întreţinerea copiilor.

Ajutoarele sociale sunt prestaţii acordate în bani şi în natura persoanelor sau familiilor ale căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime.
Persoanele cu deficienţe fizice, senzoriale, psihice sau mentale beneficiază de ajutoare speciale.

Servicii oferite:

> Pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav:
Întocmirea şi verificarea periodică a dosarelor sociale ale asistenţilor personali pentru persoanele cu deficienta funcţională gravă în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 republicata.
Acte necesare:

 • Cerere;
 • Angajament;
 • Copia actelor de identitate (al asistentului personal şi al bolnavului); ori, după caz, de pe certificatul de naştere, în cazul copilului cu handicap grav care nu a împlinit vârsta de 14 ani;
 • Copii de pe actele de studii;
 • Copii de pe actele de stare civilă;
 • Curriculum vitae;
 • Cazier judiciar;
 • Certificatului de persoană cu handicap (copie şi original);
 • Adeverinţa medicală din care să rezulte că persoană ce urmează să fie încadrată ca asistent personal este aptă pentru a îngriji o persoană cu handicap grav;
 • Acordul scris al familiei sau al susţinătorilor legali în cazul persoanelor cu handicap grav fără discernământ;
 • Copia deciziei de pensionare a persoanelor cu handicap grav.

Notă: Pentru fiecare caz în parte se efectuează ancheta socială şi vizite periodice la domiciliu

Cantina de ajutor social:

Se întocmesc şi verifică periodic dosarele beneficiarilor de masă la cantină de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii 208/1997.

Acte necesare:

 • Cerere;
 • Actele de identitate pentru toţi membri familiei (copie şi original);
 • Acte doveditoare privind cuantumul lunar al veniturilor familiei;
 • Adeverinţa de elev pentru minorii care frecventează cursurile şcolare;
 • Certificate de stare materială de la Direcţia Economică pentru toate persoanele majore din familie;
 • Adeverinţa de venit de la Administraţia Financiară;
 • Copii xerox acte medicale (certificat încadrare în grad de handicap).

Notă: Pentru fiecare caz în parte se efectuează ancheta socială, verificări periodice la domiciliu şi actualizarea actelor de venit.

Alocaţia de stat pentru minori:

Întocmirea dosarelor pentru alocaţie de stat pentru minori. Se acordă lunar în cuantumuri care se indexează prin Hotărâre de Guvern.

Acte necesare:

 • Cerere;
 • Buletinul de identitate al părinţilor care completează cererea (copie şi original);
 • Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicita alocaţia (copie şi original);
 • Livretul de familie (copie şi original);
 • Extras de cont cu evidenţierea codului IBAN (pentru alocaţiile virate în cont bancar);
 • Formularele 401 şi 411 pentru copiii născuţi în spaţiul comunitar;
 • Dosar cu şina.

Notă: Se plăteşte lunar prin mandat poştal sau în cont curent personal transmis de Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale.

Alocaţia pentru susţinerea familiei

Întocmirea dosarelor pentru alocaţie familială complementara şi alocaţie monoparentală în conformitate cu prevederile Legii nr.277/2010.

Se acordă lunar familiilor care au în întreţinere copii.
Cuantumul alocaţiei se stabileşte în funcţie de numărul copiilor şi se indexează periodic prin Hotărâre de Guvern.

Acte necesare:

 • Buletinele de identitate ale părinţilor (copie);
 • Certificatul de căsătorie (copie);
 • Certificatele de naştere ale copiilor (copie);
 • Livretul de familie de la Starea Civilă (copie şi original);
 • Adeverinţa de elev pentru copii de vârsta şcolară din care să rezulte frecventarea cursurilor şi cuantumul bursei acordate;
 • Certificat de încadrare în grad de handicap (copie);
 • Dovada eliberată de către Serviciul de Evaluare Complexă pentru copiii cu handicap grav sau accentuat care nu pot fi înscrişi într-o formă de învăţământ;
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei/plasament, de divorţ, încredinţarea minor, stabilire domiciliu minor;
 • Adeverinţa de venit (de salariat cu salariul net, bonuri de masă în luna anterioară depunerii cererii, cupon de pensie, şomaj, indemnizaţie creştere copil);
 • Adeverinţa de venit de la Administraţia Financiară;
 • Certificat de atestare fiscală de la Direcţia Economică;
 • Adeverinţa de venit de la locul naşterii, pentru persoanele născute în judeţul Buzău;
 • Extras de cont cu evidenţierea codului IBAN (pentru alocaţiile virate în cont bancar);
 • Dosare cu şina (2 buc.).

Notă: Plata alocaţiei pentru susţinerea familiei încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare a acesteia prevăzute de lege.

Indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1 an/2 ani sau stimulent de inserţie

Întocmirea dosarelor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului până la 2 ani şi a stimulentului lunar de inserţie conform prevederilor O.U.G. 111/2010.

Acte necesare:

 • Cerere;
 • Buletinele de identitate ale părinţilor (copie);
 • Certificatele de naştere ale copiilor (copie);
 • Certificatul de căsătorie (copie şi original) şi livretul de familie de la Starea Civilă (copie şi original);
 • Copie xerox hotărâre judecătorească de încredinţare a copilului în vederea adopţiei, de încuviinţare a adopţiei, de plasament (după caz);
 • Adeverinţa tip eliberată de angajator (anexa 2 la H.G. 449/2016);
 • Adeverinţa sau decizia eliberată de angajator din care să rezulte reluarea activităţii (pentru stimulentul lunar de inserţie);
 • Copie xerox de pe decizia sau cererea privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicita concediul pentru creşterea şi îngrijirea copilului;
 • Dovada stagiului de cotizare de la Casa Judeţeana de Pensii, inclusiv luna naşterii copilului;
 • Adeverinţa medicală privind concediul de maternitate (după caz);
 • Ancheta socială pentru persoanele aflate în uniune consensuală, efectuate de către Compartimentul de Autoritate Tutelară (după caz);
 • Extras de cont cu evidenţierea codului IBAN (pentru indemnizaţiile/stimulentele virate în cont bancar);
 • Dosar cu şina.

Întocmirea şi verificarea periodică a dosarelor privind venitul minim garantat în conformitate cu prevederile Legii 416/2001

Cuantumul se stabileşte că diferenţa dintre sumele prevăzute mai sus şi venitul net al familie.
Se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a depus cererea, numai pe perioada de timp cât sunt îndeplinite condiţiile legale.

Acte necesare:

 • Buletin de identitate (soţ, soţie, copii), (original şi copie);
 • Actul din care să rezulte calitatea titularului de tutore sau curator;
 • Certificatele de naştere ale copiilor (original şi copie);
 • Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului;
 • Adeverinţa de elev sau student, eliberate recent, în care să se menţioneze dacă beneficiază de bursă, tipul şi cuantumul acesteia;
 • Hotărâre, judecătorească, actualizata, privind obligaţia legală de întreţinere (copie);
 • Adeverinţa de la Forţele de Muncă pentru persoanele apte de muncă;
 • Talonul de plată al ajutorului de şomaj reprezentând drepturile cuvenite pentru ultima lună completă;
 • Adeverinţe din care să rezulte venitul net din ultima lună, realizat de persoanele încadrate în muncă;
 • Taloane sau adeverinţe de pensie din ultima lună plătită;
 • Adeverinţa eliberată de organul financiar teritorial din care să rezulte veniturile realizate de membrii familiei, eliberate cu cel mult două săptămâni înainte şi de la Direcţia Economică a Primăriei;
 • Proces verbal de impunere şi/sau Declaraţie de impunere privind impozitul pe venitul agricol, conform Legii nr.34/1994 pentru anul curent;
 • Adeverinţa de la Asociaţia de locatari din care să rezulte persoanele care locuiesc la adresa respectivă;
  Adeverinţa de la Casa Judeţeana de Pensii din care să rezulte dacă persoanele solicitante beneficiază sau nu de pensie;
 • Adeverinţa de la locul naşterii din care să rezulte că persoana care solicita ajutorul social are/nu are în proprietate teren agricol şi cuantumul venitului agricol realizat de pe acest teren (pentru persoanele născute în judeţul Buzău), (persoanele născute în altă localitate din ţara vor prezenta declaraţie notarială cu privire la cele arătate mai sus);
 • Dosar cu şina.

Nivelul lunar al venitului minim garantat este de:

 • 142 lei pentru o singură persoană;
 • 255 lei pentru familiile formate din 2 persoane;
 • 357 lei pentru familiile formate din 3 persoane;
 • 442 lei pentru familiile formate din 4 persoane;
 • 527 lei pentru familiile formate din 5 persoane;
 • Câte 37 lei pentru fiecare persoană care face parte din familie, în condiţiile Legii nr.416/2001.

Notă: Pentru fiecare caz în parte se va efectua ancheta socială, verificări periodice la domiciliu precum şi actualizarea documentaţiei prezentate la dosar.

Servicii ale a Serviciului de Asistenta Sociala

 

Sari la conținut